Best practices

Asja Leeuwarden
Asja is een opvangvoorziening voor meisjes en jonge vrouwen die de (gedwongen) prostitutie willen verlaten. Asja biedt minimaal drie en maximaal zes maanden opvang en begeleiding aan tien cliŽnten op een geheim adres.

Asja richt zich op meisjes en jonge vrouwen vanaf 16 jaar die onder dwang in de prostitutie terecht dreigen te komen of reeds praktiserend zijn en het prostitutiemilieu willen verlaten. Zij wil hen de mogelijkheid bieden hun leven een andere weg in te slaan en een nieuw leven op te bouwen. Een van de doelstellingen van Asja is methodieken te ontwikkelen om hen die ondersteuning te geven die ze daarvoor nodig hebben. Daarnaast leidt de vergroting van de bereidheid tot aangifte tot meer veroordelingen van daders. Op deze wijze krijgt de politie een duidelijker beeld van de criminele organisaties van waaruit loverboys opereren, en kan de oorzaak van het probleem beter aangepakt worden.

In de begeleiding van Asja staan een aantal punten centraal. Allereerst is dat veiligheid en anonimiteit: de opvangplek dient een veilige plek voor de meiden te zijn. Zij moeten onvindbaar zijn voor pooiers en loverboys voor wie ze werkten. 

De leefgroep dient als oefenplek, waar meisjes zich tevens kunnen ontspannen, tot rust kunnen komen en onderling contacten kunnen leggen. Bij de meisjes en vrouwen die bij Asja binnenkomen, is het evenwicht tussen de draaglast en draagkracht vaak ernstig verstoord. Ze hebben problemen met relaties, weinig zelfvertrouwen en vaak ene gebrek aan goede scholing en mogelijkheden om in hun eigen onderhoud te voorzien. Door cliŽnten positief te benaderen en hen te wijzen op de dingen waar ze wel goed in zijn, wordt hun draagkracht vergroot. De hulpverlening is gericht op de toekomst, cliŽnt en hulpverlener werken toe naar het moment dat de hulp wordt beŽindigd en de cliŽnt op eigen kracht verder gaat. Er is een mogelijkheid tot nazorg vanuit Asja voor een periode van twee tot drie maanden.

Asja
'Blijf van mijn lijf' te Leeuwarden
postbus 848
8901 BP Leeuwarden
Tel: 058 - 2130384
Email: blijf.leeuwarden@wolmail.nl


Beauty & the Beast Utrecht
Een preventieproject voor meisjes over relaties met vriendjes, opkomen voor jezelf en prostitutie.

Het project Beauty & the Beast is een project voor meisjes van 13 tot 16 jaar. Aanleiding voor het project was de bezorgdheid over deze meisjes die bestond bij scholen, politie en wijkjongerenwerk in Utrecht. Zij signaleerden namelijk dat meisjes uit deze leeftijdsgroep door toedoen van zogenaamde vriendjes in de prostitutie terechtkwamen. 

In het project Beauty & the Beast worden de meisjes aan het denken gezet over relaties met jongens (hun ideeŽn hierover, normen en waarden, grenzen, et cetera). De meisjes hebben een gesprek met een ex-prostituee en ze krijgen informatie over de hulpverleningsmogelijkheden vanuit politie, het meidenwerk en de jeugdhulpverlening. 

Van het project Beauty & the Beast is een handboek gemaakt. Belangstellenden kunnen dit als leidraad gebruiken wanneer zij het project (willen) gaan uitvoeren. 

Beauty & the Beast
P/a Stade Advies
Postbus 13124
3507 LC Utrecht
tel: 030 2310041


Protocol 13
In 1996 is Protocol 13 (toen onder de naam Project 13) gestart in Utrecht. Het is een samenwerkingsverband tussen Bureau Jeugdzorg Utrecht, de Raad voor de Kinderbescherming en Regiopolitie Utrecht. De politie in Utrecht kreeg steeds vaker te maken met jonge meisjes in het prostitutiecircuit. Deze meisjes leken een gemakkelijke prooi voor loverboys en waren moeilijk te bereiken door de hulpverlening. Om meer grip te krijgen op de problematiek, zijn de hier bovengenoemde partijen gaan samenwerken.

Protocol 13 maakt het mogelijk minderjarige prostituees door middel van een Voorlopige Onder Toezicht Stelling en een Machtiging Gesloten Uithuisplaatsing direct uit hun omgeving te halen en met voorrang in een gesloten jeugdinrichting te plaatsen. Protocol 13 richt zich op meisjes tussen de 12 en 18 jaar van wie bewezen kan worden dat ze zich onder dwang van een loverboy prostitueren. Ze hebben vaak een problematische gezinsachtergrond, zijn kwetsbaar en gemakkelijk te beÔnvloeden. In veel gevallen zijn ze van huis weggelopen. 

Protocol 13 heeft toto doel minderjarige slachtoffers van prostitutie op te sporen en hen door middel van het organiseren van gesloten opvang uit dit circuit te halen. De opsporing is in handen van de politie. Na opname in een gesloten jeugdinrichting volgen meisjes een traject van gedwongen of vrijwillige hulpverlening en begeleiding, afhankelijk van de hulpverleningsvraag.

Protocol 13
Bureau Jeugdzorg Utrecht, afdeling Jeugdreclassering
Postbus 9076
3506 GB Utrecht
tel: 030 2500250


Pretty Woman
Pretty Woman is een project voor vrijwillige individuele hulpverlening aan minderjarige meisjes met risicovolle contacten, die een verhoogd risico lopen om in de prostitutie terecht te komen, en jonge prostituees. De naam Pretty Woman is ontleend aan de gelijknamige Amerikaanse film waarin het prostitutieleven wordt verheerlijkt. De doelstelling van het project is gedwongen meisjesprostitutie te voorkomen en te bestrijden door middel van voorlichting en hulpverlening.

Pretty Woman gaat bij de hulpverlening aan meisjes uit de doelgroep uit van de veronderstelling dat velen van hen worstelen met de gevolgen van een ongezonde gezinssituatie. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals het opgroeien in twee culturen waardoor er conflicten over waarden- en normen kunnen ontstaan, opgroeien in een gezin waar geen veilige omgeving voor kinderen geboden wordt en onvoldoende sociale vaardigheden worden ontwikkeld. Dit kan tot gevolg hebben dat meisjes niet goed opgewassen zijn tegen negatieve invloeden. Een realistisch zelfbeeld, met de mogelijkheid toto het stellen van grenzen, biedt meisjes de bescherming tegen loverboys. Daarnaast maakt de leeftijd van de meisjes hen kwetsbaar. Ze bevinden zich in de puberteit met veel onzekerheid over wie ze zijn en wat ze willen. De invloed van anderen is in deze leeftijdsfase groot. Seksualisering van hun gedrag in de relatie met de loverboy en de stap naar prostitutie kunnen overlevingsstrategieŽn zijn om zich staande te houden in een complexe maatschappij.

Pretty Woman 
p/a Stade Dienstverlening
Achter Clarenburg 25
3511 JH Utrecht
tel: 030 2317100


Beware of Loverboys!
Beware of Loverboys! is een landelijk preventieproject van het Scharlaken Koord voor meisjes van 13 tot 17 jaar. Het Scharlaken Koord is onderdeel van de Vereniging Tot Heil des Volks. De doelstelling van het Scharlaken Koord is evangelisatie en hulpverlening aan prostituees. In het kader van het project Beware of Loverboys! wordt tijdens gastlessen op met name scholen, de meisjes verteld over loverboys en de gevaren van een relatie waarin een meisje te maken krijgt met misbruik door haar zogenaamde vriend. 

De doelgroep bestaat uit risicomeisjes uit de 3e en 4e klas van het Voortgezet Middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Ook op internaten, in buurtcentra en voor christelijke jeugdgroepen worden gastlessen verzorgd. Voorlichting aan ouders, docenten en jeugdhulpverleners maakt ook onderdeel uit van het project Beware of Loverboys! 

Beware of Loverboys!
Scharlaken Koord
Barndesteeg 25
1012 BV Amsterdam
tel: 020 6226897


Prostitutie Maatschappelijk Werk
PMW is een project van Stichting Humanitas in Rotterdam. PMW zoekt door middel van veldwerk jongens, meisjes en vrouwen in de prostitutie op en doet hen waar mogelijk een hulpverleningsaanbod. Daarnaast biedt het PMW deskundigheidsbevordering van hulpverleners, politie en andere betrokkenen op het gebied van signalering en doorverwijzing. Dit gebeurt door middel van studiemiddagen, voorlichtingsbijeenkomsten op scholen en medewerking aan geŽigende bladen. Binnen het totale hulpverleningsaanbod van PMW richt zij zich op drie specifieke onderdelen, te weten:

  • Een preventieactiviteit in de vorm van een voorlichtingsbrochure om meisjes te waarschuwen tegen loverboys;
  • Een resocialisatie traject voor cliŽnten (m/v) die aangeven het prostitutiecircuit te willen verlaten;
  • De deelname van PMW aan het Netwerk Mensenhandel Rotterdam-Rijnmond, gericht op jongens, meisjes en vrouwen die gedwongen of als gevolg van misleiding in de prostitutie hebben gewerkt.

PMW
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH  Rotterdam
tel: 010 4250120